വ്യാഴാഴ്‌ച, മാർച്ച് 22, 2012

ജലദിനം

നാല്പത്തിനാല് നദികളും
മുപ്പത്തിനാലോളം കായലുകളും
ലക്ഷം ലക്ഷം കുളങ്ങളും
കാക്കതൊള്ളായിരം തോടുകളും                                                                     പ്രളയം ആഘോഷിക്കുന്ന മണ്‍സൂണ്‌കളും

 

മഹാസമുദ്രങ്ങള്‍ക്ക് നടുവില്‍
പ്പെട്ടൊരീ നായയെപോലെഞാന്‍!

ഒരിറ്റു വെള്ളത്തിനായി കേഴുന്നു..
ദാഹജലം തരികെനിക്ക്.....